متقضایان محترم می توانند رزومه ی خود را به واحد منابع انسانی به آدرس ایمیل

ptk.eng.hr@GMAIL.COM ارسال فرمایند.
متقضایان محترم می توانند رزومه ی خود را به واحد منابع انسانی به آدرس ایمیل PTK.ENG.HR@GMAIL.COM ارسال فرمایند.