تعمیر و راه اندازی بوردهای PTC729 و PTC998

تعمیر و راه اندازی بوردهای PTC998 و بوردهای PTC729 مربوط به واحد کلرآلکالی شرکت کیمیا ، شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام