سیستم اتوماسیون خط تولید لوله های آزبست

سیستم اتوماسیون خط تولید لوله های آزبست درشرکت فارسیت اهواز :
سیستم اتوماسیون موجود در کارخانه فارسیت باعث ایجاد تلفات و به هدر رفتن مواد اولیه و در نتیجه کاهش راندمان می شده لوله های بتونی تولید شده استحکام لازم را نداشته که در سیستم طراحی شده توسط پرسنل شرکت پیمان تحکیم خوزستان با برنامه نویسی جدید و طراحی و ساخت کارتهای رابط مربوطه ، فشار وارده به بتون هنگام تزریق در مواد اولیه کنترل شده و باعث استحکام بیشتر در لوله های بتونی تولید شده می گردد.