کنترلر توزین TEC1500

یکی از سیستمهای کنترل توزین ساخت داخل توسط شرکت توزین الکتریک طراحی و ساخته شده است.
از کنترلر مدل TEC1500 جهت توزین استاتیک استفاده می شود. این کنترلر به نوبه خود از ویژگیهای خوبی برخوردار بوده، اما یکی از مشکلات آن طراحی Power Supply ضعیف آن می باشد که در شرایط دمایی خوزستان به سرعت معیوب می گردد.
در کلیه سیستمهای توزین و از جمله این سیستم مبدل A/D و حافظه های نگه دارنده اطلاعات موقت در معرض آسیب قرار دارند.